برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

27 آذر 1398
13:30-17:00

2,500,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
شرکت کنندگان: 1
مهندس چگنی زاده - وزارت نیرو

27 آذر 1398
13:30-17:00

2,500,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
شرکت کنندگان: 3
دکتر مرتضوی - دانشگاه صنعتی سجاد - شرکت برق منطقه ای خراسان

27 آذر 1398
13:30-17:00

2,500,000

ریال
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حامد نفیسی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

28 آذر 1398
13:30-17:00

دانشگاه صنعتی شریف
شرکت کنندگان: 12
شرکت توانیر - شرکت بهینه سازان طوس
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.