برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

قبل از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,200,000

ریال
رایگان

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله

قبل از
1398-08-14

5,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-14

6,000,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

5,000,000

ریال
رایگان

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

قبل از
1398-08-15

7,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

8,400,000

ریال
رایگان

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

5,600,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,000,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله

قبل از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,200,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت انجمن شبکه هوشمند انرژی

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان

هر مقاله اضافه

قبل از
1398-07-14

2,500,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-07-14

3,000,000

ریال
رایگان

شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس با مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,000,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

5,000,000

ریال
رایگان

شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

5,600,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

7,000,000

ریال
رایگان

دانشجوی شرکت کننده در کنفرانس بدون مقاله و با عضویت IEEE

قبل از
1398-08-15

4,800,000

ریال
رایگان
بعد از
1398-08-15

6,000,000

ریال
رایگان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.