آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-08-30
تاریخ شروع کنفرانس
1398-09-27 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1398-09-28 17:00