• امنیت فیزیکی و سایبری شبکه­ های هوشمند
 • پایش، کنترل و حفاظت شبکه­ های هوشمند
 • منابع انرژی تجدیدپذیر، تولیدات پراکنده و هاب انرژی
 • برنامه ریزی و بهره برداری ریز شبکه های الکتریکی
 • زیرساخت اندازه­ گیری هوشمند و پاسخگویی بار
 • خانه و ساختمان هوشمند
 • شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
 • حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی و اتصال آنها به شبکه
 • قابلیت اطمینان و تاب­ آوری در شبکه­ های هوشمند
 • سیستم­ های اتوماسیون و مدیریت انرژی در شبکه­ های هوشمند
 • سیستم­ های مخابراتی، فناوری اطلاعات و داده کاوی در شبکه­ های هوشمند
 • فرهنگ سازی، قانون گذاری و تدوین استانداردها و نظام نامه های شبکه های هوشمند