نویسندگانی که مقاله آن‌ها به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده، بایستی پاورپوینت خود را در قالب در نظر گرفته شده توسط کنفرانس تهیه کرده و از طریق تارنمای کنفرانس ارسال نمایند.
توجه: لطفاً در تهیه پاورپوینت از فونت‌های معمول و سایزهای مطابق و درخور کار خود استفاده نمایید. در صورت استفاده از فونت‌های غیر معمول آن­ها را امبد (embed) نمایید.
نویسندگانی که مقاله آن‌ها به صورت ارائه پوستر پذیرفته شده، بایستی پوستر خود را مطابق قالب در نظر گرفته شده توسط کنفرانس تهیه کرده و از طریق تارنمای کنفرانس ارسال نمایند.
توجه: لطفاً در تهیه پوستر از فونت‌های معمول و سایزهای مطابق و درخور کار خود استفاده نمایید. در صورت استفاده از فونت‌های غیر معمول آن­ها را امبد (embed) نمایید.
توجه: سایز پوستر (۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر) می ­باشد.

 

 

 دانلود فایل نمونه ارائه مقاله شفاهی(فارسی)

 

 دانلود فایل نمونه ارائه مقاله شفاهی(انگلیسی)

 

دانلود فایل نمونه ارائه مقاله پوستری(فارسی)

 

دانلود فایل نمونه ارائه مقاله پوستری(انگلیسی)