نکات مهم:
 
  1. ارائه مقالات به زبانی خواهد بود که مقاله بدان نگارش یافته است.
  2. ساختار تدوین مقاله مطابق ساختار ارائه شده در پایگاه همایش می باشد.
  3. چاپ چکیده مقاله و مقالات کامل در کتابچه چکیده مجموعه مقالات و لوح فشرده کنفرانس منوط به حضور و ارائه مقاله توسط حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله است.

 

دانلود فایل نمونه مقاله کامل(فارسی)

 

دانلود فایل نمونه مقاله کامل(انگلیسی)