نهمین کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی مکانیست برای گردهم آوری متخصصین، محققین و علم‌جویان که در موضوعات مربوط به شبکه‌های هوشمند مقالات خود را ارائه داده و در نشست‌های علمی - تخصصی، کارگاه‌ها و میزگردهای آموزشی – پژوهشی و نمایشگاه‌های تخصصی توسط جامعه دانشگاهی و صنعت شرکت نمایند. هدف این همایش، برگزاری نشست­ هایی برای متخصصین، محققین و علم‌جویان و بحث و تبادل نظر در مورد موضوع‌های مرتبط با شبکه­ های هوشمند است. کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی 98 پذیرای مقالات در تمامی موضوعات همایش برای بحث بر روی ایده‌ها، تحقیقات، کاربردها و آخرین پیشرفت‌ها در زمینه شبکه‌های هوشمند خواهد بود.