زمان بندی برنامه های کنفرانس متعاقبا اعلام می گردد.