جهت شرکت در کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی 98 و ارسال مقاله بایستی در تارنمای کنفرانس ثبت نام کنید. جهت ثبت نام به اینجا مراجعه نمایید.