نمایه شدن مقالات در IEEE
1398-06-31
نمایه شدن مقالات در IEEE

با استحضار نویسندگان محترم مقالات می رساند که مقالات پذیرفته شده و ارائه شده، برای نمایه شدن به IEEE ارسال و پس از تایید آنها، نمایه خواهد شد.