صدور مجوز برگزاری بین المللی کنفرانس
22 خرداد 1398
صدور مجوز برگزاری بین المللی کنفرانس

صدور مجوز بین المللی برای برگزاری نهمین  کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی در دانشگاه صنعتی شریف