حمایت کنندگان اصلی
حمایت معنوی
دانشگاه صنعتی شریف
انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت
انجمن علمی انرژی بادی ایران
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
سیگره ایران
شرکت توانیر
پژوهشگاه نیرو
شرکت برق منطقه ای تهران
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه شیراز
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه کردستان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران
دانشگاه امیرکبیر
الکترونیک افزار آزما
شرکت سازگار ارقام
مهندسین مشاور موننکو ایران