کمیته اجرایی
دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
رییس کنفرانس
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: fotuhi [at] sharif.edu
دکتر مهدی احسان
دبیر علمی کنفرانس
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ehsan [at] sharif.edu
دکتر امیر صفدریان
دبیر اجرایی کنفرانس
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: safdarian [at] sharif.edu
دکتر مهدی وکیلیان
دبیر کمیته نمایشگاه و ارتباط با صنعت
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vakilian [at] sharif.edu
دکتر سید حمید حسینی
دبیر کمیته کارگاه ها
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: hosseini [at] sharif.edu
دکتر معین معینی اقطاعی
دبیر کمیته مالی و پشتیبانی
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: moeini [at] sharif.edu
دکتر احسان حاجی پور
دبیر کمیته انتشارات
دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: e_hajipour [at] sharif.ir